• Afar

በአፋ/ብ/ክ/መ/ፈንቲ/ረሱ/የቴ/ወ/ፋ/ኢ/ል/ፅ/ቤት

Addis Zemen Hidar 9, 2013

 

የጨረታ ማስታወቂያ

በአፋ////ፈንቲ/ረሱ/የቴ//////ቤት የውሃና መስኖ ስራ ላይ የሚያገለግል ሶላር አጫርቶ መግዛት ይፈልጋል፡፡

ስለሆነም በዚህ ስራ ዘርፍ የተሰማራችሁ ድርጅቶች ከዚህ በታች የተዘረዘረውን መስፈርት የምታሟሉ መጫረት የምትችሉ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡

  1. 2013 የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያለው
  2. ቲን ነምበር የተመዘገበ የሆነ
  3. ቫት የተመዘገበ የሆነ
  4. የንግድ ምዝገባ ሰርቲፍኬት ያለው

እነዚህን ማቅረብ የሚችሉ ድርጅቶች የጨረታውን ሰነድ በመግዛት መጫረት የምትችሉ መሆኑን እየገለፅን ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ 15 ተከታታይ ቀናት ምዝገባ ይካሄዳል፡፡ ጨረታው በ16ኛው ቀን ከጠዋቱ 400 ሰዓት ተዘግቶ 430 ሰዓት ይከፈታል የጨረታ ዋጋ ማስከበሪያ 2.5 % CPO በቴሩ ወረዳ ////ቤት በግዢ ስራ ሂደት በፋ// ቢሮ ቁጥር 2 ማቅረብ የሚችሉ መሆኑን እያሳወቅን /ቤቱ ሌላ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ ለሙሉ የመሰረዝ መብቱ የጠበቀ ነው፡፡

የጨረታውን አጠቃላይ ሁኔታ ስልክቁጥር  በመደወል መጠየቅ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

0911-28-28-890920-12-59-77

በአፋ////ፈንቲ/ረሱ/የቴ/

/////ቤት