• Addis Ababa
  • Applications have closed

Ethiopian Railways Corporation

Reporter Hidar 20, 2013

 

ማስተካከያ

ህዳር 13 ቀን 2013 . በወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ ገፅ 30 ላይ የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት 2013 በጀት ዓመት ለድርጅቱ አገልግሎት የሚውል የተሸከርካሪ GPS ህጋዊ ተጫራቾችን አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል በሚል የወጣው የጨረታ ማስታወቂያ ስህተት መሆኑን እንገልፃለን:: ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን!