• Gojjam

Dejen City Administration F/E/D/B

Addis Zemen መስከረም15፣2013

የግንባታ ጨረታ ማስታወቂያ

 

በምሥራቅ ጎጃም አስተዳደር ዞን በደጀን ከተማ አስተዳደር //// ቤት በዓለም ባንክ በከልሉና በከተማ በጀት ድጋፍ በከተማው ውስጥ

 • 1ኛ የጠጠር መንገድ ግንባታ ከወንድሙ ምንውየ እስከ ሀይማኖት ካላ /ቤት ፓኬጅ ቁጥር Dejen ullDPCW/04/20/21 LOT 2
 • 2 የእግረኛ መንገድ ግንባታ ከአህመድ ጀማል ሱቅ እስከ ኬላ በሁለቱም ሳይድ ፓኬጅ ቁጥር Dejen ullDP/CIP/CW/05/20/21 ሎት፡፡
 • 3 የከብት በረት አጥር ግንባታ ፓኬጅ ቁጥር Dejen ullDP/CW/08/20/21 LOT 3
 • 4 የዲች ግንባታ ማዶ ከጉልት ገበያ እስከ //ኮሌጅ ፓኬጅ ቁጥር Deen UNDP/CW /10/20/21 LOT 3
 • 5 ለሆስፒታል ውሀ ጉድጓድ ግንባታ ፓኬጅ ቁጥር Dejen  ullDP / CW/11/20/21 LOT 3 ለመስራት ተጫራችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ

 

የሚከተሉትን መስፈርቶች የምታሟሉ ተጫራቾች ለሙሉ መወዳደር የምትችሉ መሆኑን ይገልጻል ፡፡

 1. በዘመኑ ታደሰ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ የዘመኑን ግብር የከፈሉ ለመሆናቸው ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፡፡
 2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ ያላቸው፣
 3. የተጨማሪ እሴት ታክስ /VAT/ ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ
 4. GC/RC ደረጃ 10 እና ከዚያ በላይ የሆናችሁ ለተቁ 4 GC/RC ደረጃ 9 እና ከዚያ በላይ ለተ.ቁ 1 GC ደረጃ 8 እና ከዚያ በላይ እንዲሁም RC ደረጃ 7 እና ከዚያ በላይ ለተቁ 2 GC/WC ደረጃ 10 እና ከዚያ በላይ ለተቁ 5 እና GC/BC ደረጃ 9 እና ከዚያ በላይ ለተ.ቁ 3
 5. ተጫራቾች በጨረታ ለመሳተፍ ከላይ በተ.ቁ 1 -4 የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ከመጫረቻ ሰነዶቻቸው አያያዘው ማቅረብ አለባቸው፡፡
 6. የሥራው ዝርዝር መግለጫ ከጨረታ ሰነዱ ማግኘት ይቻላል፣
 7. ተጫራቾች እያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 200/ (ሁለት መቶ ብር) በመከፈል ከደጀን ከተማ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት ///አስ ቡድን ቢሮ ቁጥር 18 ይህ ጨረታ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በአየር ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የሚቆይ 21 ቀናት ማግኘት ይቻላል፡፡
 8. ተጫራቾች የጨረታማስከበሪያ ዋስትና /ቢድቦንድ/ በእያንዳንዱ ሎት ለሚወዳደሩበ ጠቅላላ ዋጋ ለተራ ቁጥር 1,23.000 ሃያ ሦስት ብር ለተራ ቁጥር 2 65,460(ስልሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ስልሳ ብር) ለተራ ቁጥር 3 20,000 (ሃያ ሺህ ብር) ለተራ ቁጥር 413,600(አስራ ሶስት ሺህ ስድስት መቶ ብር) ብቻ እና በተራ ቁጥር 5 1,000(አንድ ብር) በባንክ በተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ ( ሲፒኦ)ወይም ስሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ አለባቸው፡፡
 9. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በግዥ መመሪያው መሠረት ተጠቃሚ ይሆናል፡፡
 10. የጨረታ ሰነዱን አንድ ኦርጅናል ሁለት ፎቶ ኮፒ የቴክኒካልና ፋይናንሻል ዶክሜንት በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ ደጀን ከተማ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት //አስ/ቡድን ቢሮ ቁጥር 18 በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ዘወትር በሥራ ሰዓት እስከ 22ኛው ቀን 330ሰዓት ድረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 11. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው ባሉበት በቢሮ ቁጥር 18 22ኛው ቀን 400 ሰዓት ይከፈታል፡፡
 12. /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 13.  በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ ቢሮ ቁጥር 18 ድረስ ሰአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር 058-776-00-24/058776 10 09 በመደወል ማግኘት ይችላሉ፡፡

የደጀን ከተማ አስተዳደር

////ቤት