La- MARIDIAN HOTEL PLC

Addis Zemen Tir 29, 2013

ማስተካከያ

ረቡዕ Tir 26 ቀን 2013 ዓ.ም የወጣው የ “ለ – ሜሪዲያን ሆቴሎች ኃላ/የተ/የግ/ማህበር የጨረታ ማስታወቂያ ላይ የተጠቀሰው የስልክ ቁጥር ውስጥ “251-947-882446” የተባለው በስህተት ስለሆነ “251-947-382446” ተብሎ ይነበብ፡፡